Voorwaarden eindafrekening


Voorwaarden eindafrekening

De eindafrekening zal door producent aan CoBO worden verzonden binnen 6 maanden na gereedkomen van de film/productie. Wanneer deze niet op tijd zal worden opgeleverd brengt CoBO per te late maand 25% van de laatste termijn in rekening.

De eindafrekening dient te bestaan uit:

1. Voorblad
Informatie productiegegevens, zoals o.a.: de definitieve titel, de (werk)titel zoals opgenomen in het CoBO-contract, de betrokken omroep(en), datum oplevering uitzendgerede kopie aan omroep, lengte productie, premièredatum.

2. Samenvattingsblad productiebegroting
Een kolom met de begrote bedragen, een kolom met de uitgegeven bedragen, een kolom met nog te verwachten bedragen (indien van toepassing) en een kolom verschil begrote versus uitgegeven en nog te verwachten bedragen.

3. Specificatie productiebegroting
Een kolom met de begrote bedragen, een kolom met de uitgegeven bedragen, een kolom met nog te verwachten bedragen (indien van toepassing) en een kolom verschil begrote versus uitgegeven en nog te verwachten bedragen.

4. Toelichting
Posten waarbij het verschil groter dan 10% (min of plus) is én eventuele nieuwe posten toelichten.

5. Dekkingsplan
Het definitieve dekkingsplan dient in de eindafrekening te worden aangegeven.

6. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant, indien vereist
Indien niet vereist, dan een getekende verklaring van de producent dat de eindafrekening conform de werkelijkheid is opgesteld en dat alle inkomsten- en uitgaven in de eindafrekening zijn meegenomen.

 

NB