Definities en voorwaarden productiemaatschappij / producent


Definities en voorwaarden productiemaatschappij / producent

CoBO hanteert de volgende definities en voorwaarden ten aanzien van de bij een aanvraag betrokken ‘productiemaatschappij/producent’:

  1. Een productiemaatschappij is een rechtspersoon (niet zijnde een Stichting) die minimaal één jaar bestaat en op continue basis audiovisuele mediaproducties produceert;
  2. Een producent maakt als natuurlijke persoon onderdeel uit van de productiemaatschappij, vertegenwoordigt deze rechtsgeldig, en is binnen de organisatie beleidsmatig, bedrijfsmatig en inhoudelijk eindverantwoordelijk; en ondertekent de contracten;
  3. De producent is bij de productiemaatschappij hoofdverantwoordelijk geweest voor minimaal één productie binnen dezelfde categorie waarvoor wordt aangevraagd;
  4. De producent beschikt over de relevante creatieve en zakelijke expertise en professionele ondersteuning op gebied van ontwikkeling, productie en budgetbewaking;
  5. Mocht(en) tevens een regisseur(s) verbonden zijn aan de productiemaatschappij dan is diens functie gescheiden van de functie van producent, de functies kunnen niet door één en dezelfde persoon worden uitgeoefend;
  6. In geval van (5) is de functie van producent gelijkwaardig aan die van regisseur, dat uit zich ook in de verhouding binnen de entiteit;
  7. De regeling Teledoc Campus vormt qua vereiste ervaring en jaren van bestaan een uitzondering op bovenstaande.
  8. Het CoBO staat niet open voor aanvragen met producenten die een eenmanszaak, CV, Stichting of VOF voeren.

1 januari 2018