1. Aanvragen
2. Definitie en voorwaarden producent
3. Voorwaarden begroting
4. Voorwaarden eindafrekening
5. Definities

1. Aanvragen
a. Alleen een Nederlandse landelijke publieke omroep kan een aanvraag doen bij CoBO.

b. Onder omroep wordt verstaan een landelijke publieke media-instelling, conform de Mediawet.

c. Iedere filmproducent, instelling op het gebied der podiumkunsten, de VRT, of Duitse publieke omroep, kan als coproducent één of meer omroepen benaderen, teneinde te komen tot een coproductie. Omroepen kunnen ook zelf het initiatief nemen tot het aangaan van een coproductie. Van een coproductie met VRT of Duitse publieke omroep is sprake indien naast een personele inbreng deze omroep minstens 5% van het budget financiert.

d. Onder coproductie wordt verstaan een samenwerkingsverband tussen omroep en de coproducent, waarin de omroep naast financiële inbreng ook de aard, inhoud of vormgeving van de audiovisuele productie meebepaalt. De omroep zal een daarmee in verband staande personele of andersoortige inbreng moeten aantonen. Uit die inbreng moet de hierboven genoemde actieve rol van de zijde van de omroep blijken. De coproducent zal eveneens een actieve inbreng moeten hebben in de productie.

e. Het bestuursbesluit van CoBO wordt meegedeeld aan de aanvragende omroep.

f. Indien het bestuur een positief besluit heeft genomen over een CoBO-bijdrage is de volgende stap om alle relevante contracten, distributiegaranties en alle financiële garanties van het project en de overeenkomst tussen omroep en filmproducent, VRT, Duitse publieke omroep of instelling op het gebied van de podiumkunsten, aan CoBO te overleggen en te laten goedkeuren. Eveneens dient de laatste versie van de begroting te worden goedgekeurd. Dan wordt als regel een overeenkomst tussen CoBO, de omroep en eventueel de producent opgesteld.

g. Voor een bijdrage komen in elk geval niet in aanmerking:

i. Reeds uitgezonden producties;
ii. Producties waarvan de opnamen voorafgaand aan de bestuursvergadering zijn gestart. Hierop kan slechts, in overleg en na akkoord van het bestuur een uitzondering worden gemaakt indien een klein onderdeel van de productie door urgente omstandigheden toch moet worden opgenomen.
Indien er vooraf aan de CoBO aanvraag proefopnames zijn gemaakt, gefinancierd door een derde partij i.h.k.v. ontwikkeling, dan is aanvraag mogelijk. Deze kosten worden in beide gevallen niet door CoBO mede- gefinancierd.

h. Uitbetaling geschiedt in termijnen. De bijdrage van CoBO is een (risicodragende) bijdrage die normaal gesproken geheel moet worden terugbetaald in het geval er opbrengsten zijn.

i. CoBO is gerechtigd aanvraag/titel specifieke informatie met betrekking tot de productie (dekkingsplan, begroting, eindafrekening, recoupmentschema) te delen binnen de NPO en/of de betrokken omroep.

2. Definitie en voorwaarden producent
Producent: de natuurlijke persoon die de productiemaatschappij rechtsgeldig vertegenwoordigd en binnen de organisatie beleidsmatig, bedrijfsmatig en inhoudelijk eindverantwoordelijk is.

CoBO hanteert de volgende nadere voorwaarden ten aanzien van de bij een aanvraag betrokken ‘productiemaatschappij/producent’:

a. Een productiemaatschappij is een rechtspersoon (alleen een BV kwalificeert) die minimaal één jaar bestaat en op continue basis audiovisuele mediaproducties produceert;

b. CoBO staat niet open voor aanvragen met producenten die een eenmanszaak, CV, Stichting of VOF etc. voeren.

c. Een producent maakt als natuurlijk persoon onderdeel uit van de productiemaatschappij, vertegenwoordigt deze rechtsgeldig, en is binnen de organisatie beleidsmatig, bedrijfsmatig en inhoudelijk eindverantwoordelijk; en ondertekent de contracten;

d. De producent is bij de productiemaatschappij hoofdverantwoordelijk geweest voor minimaal één productie binnen dezelfde categorie waarvoor wordt aangevraagd;

e. De producent beschikt over de relevante creatieve en zakelijke expertise en professionele ondersteuning op gebied van ontwikkeling, productie en budgetbewaking;

f. Mocht tevens een regisseur en/of scenarist verbonden zijn aan de productiemaatschappij dan is diens functie gescheiden van de functie van producent, de functies kunnen niet door één en dezelfde persoon worden uitgeoefend;

g. In geval van lid f. is de functie van producent gelijkwaardig aan die van regisseur, dat uit zich ook in de verhouding binnen de entiteit;

h. De Campus regelingen vormen qua vereiste ervaring en jaren van bestaan een uitzondering op bovenstaande.

3. Voorwaarden begroting
Indien het bestuur een positief besluit heeft genomen over een CoBO-bijdrage en de begroting heeft goedgekeurd, is de volgende stap om alle relevante contracten aan te leveren en te laten goedkeuren (o.a. distributiegarantie, alle financiële garanties van het project (afspraken over sponsoring en productplacement vallen hier ook onder), overeenkomst tussen omroep en filmproducent, VRT, Duitse publieke omroep of instelling op het gebied van de podiumkunsten).

a. De begroting is een volledige, gedetailleerde en realistische weergave van de verwachte kosten van het doel waarvoor een aanvraag is ingediend. Ontwikkelingskosten en de daar bijbehorende financiering maken onlosmakelijk deel uit van de begroting. Ook bevat de begroting, voor zover van toepassing, een uitsplitsing van (door te belasten) interne kosten.

b. Mochten er verschuivingen binnen de vastgestelde begroting (onderdeel van CoBO contract) op kostensoorten optreden van 10% of meer, dan dienen deze wijzigingen overlegd met en goedgekeurd te worden door CoBO.

c. De posten onvoorzien, producers fee en overhead dienen afzonderlijk van elkaar berekend te worden over de begrote en door CoBO in aanmerking genomen ontwikkelingskosten en/of productiekosten, exclusief de posten onvoorzien, producers fee en overhead. De volgende percentages zijn van toepassing:
i. Voor documentaires (en in veel gevallen podiumkunsten) geldt voor overhead en producers fee maximaal 17,5%;
ii. Voor Telefilms geldt voor overhead en producers fee maximaal 12%.

d. Afhankelijk van de financiële risico’s van de productie geldt voor de post onvoorzien een percentage tussen 0 en maximaal 10% over de in aanmerking komende kosten. De post onvoorzien kan niet berekend worden over ontwikkelingskosten (voor zover opgenomen in een productieaanvraag), beeldrechten en archiefmateriaal.

e. De salariskosten van de producent maken onderdeel uit van de begrotingspost producers fee. Hieronder vallen onder andere ook de kosten voor creatieve producent, hoofd productie, ‘delegate’/’executive producer’. Voor documentaire producenten geldt een tegemoetkoming in de vorm van een 17,5% sleutel, zie artikel e.

f. De 17,5% sleutel: deze maatregel van Filmfonds, NPO-fondsbudget en CoBO is gericht op financiering van de inzet van producenten voor zaken als publieksbereik, innovatie en verdere professionalisering van de bedrijfsvoering, en is van toepassing op alle productiebegrotingen van documentaires die vanaf 1 november 2019 ter beoordeling worden voorgelegd aan één dan wel meerdere van bovengenoemde financiers, dan wel betrokken publieke omroepen. Daarmee wordt geborgd dat producenten van documentaires tot op zekere hoogte gehonoreerd worden voor bovengenoemde zaken. De maatregel zal onderdeel uitmaken van de financiële kaders van de fondsen en geldt in beginsel voor twee jaar, waarna op basis van de behaalde resultaten besloten zal worden of het wordt gecontinueerd. Voor producenten is het mogelijk maximaal 17,5 % extra – tot maximaal € 10.000 – te rekenen over de regiefee in de productiebegrotingen van documentaires ten behoeve van extra inzet op gebied van publieksbereik, innovatie en verdere professionalisering van de bedrijfsvoering.

De volgende uitgangspunten zijn van toepassing:

i. Het percentage van 17,5% mag uitsluitend worden berekend over de regiefee, extra toeslagen voor de regisseur voor bijvoorbeeld camerawerk vallen hierbuiten.
ii. Bij berekening van de posten onvoorzien, producers fee en overhead mag de post 17,5 % – sleutel niet in mee worden genomen.
iii. De 17,5% – sleutel mag tot maximaal € 10.000 in rekening worden gebracht.
iv. In de productiebegroting van documentaires wordt een separate post met als titel 17,5% – sleutel opgenomen. Deze post wordt onder de streep vermeld, dus ná de berekeningen van overhead, producersfee en onvoorzien.
v. De extra 17,5% is bedoeld voor activiteiten op gebied van publieksbereik, innovatie en verdere professionalisering van de bedrijfsvoering van de producent, of enige andere activiteit die ten goede komt aan de verdere ontwikkeling van de productiemaatschappij.

g. De eigen kantoorkosten en salariskosten van medewerkers in dienst van de producent of daaraan gelieerde (rechts)personen en coproductiepartners worden aangemerkt als interne kosten. Deze kosten kunnen uitsluitend los van de post overhead begroot worden, indien zij naar het oordeel van CoBO een operationele functie in de ontwikkeling en realisering van de betreffende productie vervullen. Interne cq. doorbelaste salaris- en kantoorkosten moeten in de begroting inzichtelijk gemaakt worden. Daarbij wordt gespecificeerd: om wie en wat voor kosten het gaat, de prijs per eenheid en de periode waarbinnen deze gemaakt worden.

h. Eenmaal door CoBO goedgekeurde interne kosten gelden als forfaitaire kosten en kunnen niet naar boven bijgesteld worden.

i. De post overhead omvat alle vaste en variabele kosten van de producent en van zijn eventuele coproductie-/zakelijke partners, samenhangend met de reguliere bedrijfsvoering. Hieronder vallen onder andere alle interne salaris- en kantoorkosten die niet samenhangen met de productie waarvoor financiering wordt aangevraagd.

j. Voor documentaire-regisseurs geldt de volgende richtlijn voorbereidingsdagen. Daarmee wordt geborgd dat regisseurs van documentaires tot op zekere hoogte gehonoreerd worden voor de voorbereidende werkzaamheden die samenhangen met de draai- en montagedagen. De volgende uitgangspunten zijn van toepassing:

i. In de productiebegroting van documentaires wordt, als onderdeel van de totale regievergoeding, op inzichtelijke wijze zowel een separate post voor de voorbereiding van draaidagen als een separate post voor de voorbereiding van montagedagen (exclusief nabewerking) opgenomen.
ii. De posten hebben betrekking op de voorbereidende werkzaamheden die nog moeten plaatsvinden in het kader van de productiefase.
iii. De post voorbereidende werkzaamheden van de regisseur staat in redelijke relatie tot de aard en omvang van de productie en bedraagt maximaal 25% van de begrote draai- en montagedagen voor regie.
iv. De post voorbereidende werkzaamheden staat los van de eventueel benodigde researchwerkzaamheden van de regisseur in de productiefase, waarbij deze laatste werkzaamheden in de toelichting op de begroting nader worden omschreven.
v. In de berekening van de opslagen voor producers fee, overhead en onvoorzien worden de begrote kosten voor voorbereiding van de regisseur meegenomen.
vi. Bij volledige financiering van de productie worden de eerdere werkzaamheden samenhangend met de research dan wel ontwikkeling van het documentaire filmplan niet in mindering gebracht op de begrote voorbereidingstijd van de regisseur.

k. Met de regisseur wordt een pauschal bedrag/lumpsum overeengekomen. Wanneer een documentaire regisseur tegelijkertijd nog een andere functie vervult (cameraman, geluidsman of editor), mag de dagprijs gedurende de periode dat de dubbelfunctie plaatsvindt worden verhoogd met maximaal 25%.

l. Sejour is uitsluitend bedoeld voor cast en crewleden (niet voor de producent) tijdens opnamedagen en postproductiedagen. Overige consumpties worden beperkt vergoed.

m. Representatiekosten horen zich te beperken.

n. Kosten die geen verband houden met de openbaarmaking op kanalen van de publieke omroep, die niet op voorhand zijn goedgekeurd, komen niet in aanmerking voor financiering door CoBO. Tenzij in overleg en na akkoord CoBO anders wordt bepaald.

o. De CoBO productieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend als de ontwikkeling is afgerond en de omroep het volledige filmplan heeft goedgekeurd. Indien producent deze ontwikkeling zelf heeft gefinancierd (en niet de omroep of derden), dan kunnen in de begroting van een productieaanvraag kosten voor ontwikkeling tot maximaal € 7.000 worden opgenomen; deze worden door CoBO mede gefinancierd.

p. Het begroten van eventuele eigen productiefaciliteiten (of via een gelieerde entiteit), of van de betrokken coproducent en/of regisseur, kan alleen met inachtneming van het volgende:

i. Camera apparatuur: maximaal € 150 per dag
ii. Geluidsapparatuur: maximaal € 125 per dag
iii. AVID editset: maximaal € 100 per dag

q. CoBO is gerechtigd te allen tijde de project administratie op te vragen met betrekking tot inkomsten, uitgaven en opbrengsten (zoals maar niet gelimiteerd tot contracten, sponsorafspraken, salesrapporten, declaraties, offertes, facturen, doorbelastingen, bankafschriften).

r. Kosten van de omroep komen niet in aanmerking voor een bijdrage. Dat geldt voor de overhead van de omroepen alsmede voor onverdeelde programmakosten en voor algemene of bijzondere kosten van productionele, dramaturgische en/of redactionele begeleiding door personen die behoren tot het eigen personeel van de omroep. Ook de kosten van de omroep voor het uitzendklaar maken van het, al dan niet door een coproducent aangeleverde, productie komen niet voor een bijdrage in aanmerking. Wanneer de omroep een deel van de productie werkzaamheden uitvoert, kan hierop een uitzondering gemaakt worden.

4. Voorwaarden eindafrekening
a. De eindafrekening en zichtlink, DVD of USB zullen door producent aan CoBO worden verzonden binnen 6 maanden na gereedkomen van de productie (premièredatum) of bij oplevering filmplan/scenario. Wanneer deze niet op tijd zal worden opgeleverd brengt CoBO per te late maand 15% van de laatste termijn in rekening. Tenzij CoBO in overleg anders besluit.

b. De eindafrekening dient gelijk aan en op dezelfde wijze te worden opgesteld als de ingediende en goedgekeurde productiebegroting (inclusief ontwikkelingskosten).
Mocht bij een eindafrekening extra financiering blijken te zijn verkregen, worden deze beschouwd als inkomsten, tenzij producent CoBO tijdig op de hoogte heeft gebracht en CoBO een addendum heeft opgesteld.
Mocht bij een eindafrekening minder financiering blijken te zijn verkregen, zakt de CoBO bijdrage naar rato tenzij producent CoBO tijdig op de hoogte heeft gebracht en CoBO een addendum heeft opgesteld.

c. De werkelijke producersfee en overhead (en eventuele 17,5% sleutel) dienen gelijk te zijn aan de in de begroting opgenomen producersfee en overhead.

d. De post onvoorzien dient € 0 te zijn en de onvoorzien gemaakte uitgaven moeten worden opgenomen onder de desbetreffende kostensoorten.

e. Mochten de voor CoBO kwalificerende kosten in de eindafrekening in feite minder bedragen dan de totale begrote productiekosten, zal CoBO (met uitzondering van Telefilm, Teledoc en Teledoc Campus) pro rato worden terugbetaald uit het verschil met de uiteindelijke kosten.

f. De eindafrekening dient voorts te bestaan uit:

i. Voorblad: Informatie productiegegevens, zoals o.a.: de definitieve titel, de (werk)titel zoals opgenomen in het CoBO-contract, de betrokken omroep(en), datum oplevering uitzendgerede kopie aan omroep, lengte productie, premièredatum;
ii. Samenvattingsblad eindafrekening: een kolom met de begrote bedragen conform de begroting achter het contract met CoBO, een kolom met de uitgegeven bedragen, een kolom met nog te verwachten kosten (indien van toepassing), een kolom interne kosten, en een kolom verschil begrote versus het totaal van de interne kosten, van de uitgegeven, en nog te verwachten bedragen samen;
iii. Specificatie eindafrekening: een kolom met de begrote bedragen conform de begroting achter het contract met CoBO, een kolom met de uitgegeven bedragen, een kolom met nog te verwachten kosten (indien van toepassing), een kolom interne kosten, en een kolom verschil begrote versus het totaal van de interne kosten, van de uitgegeven, en nog te verwachten bedragen samen;
iv. Toelichting door producent: posten waarbij het verschil groter dan 10% (min of plus) is én eventuele nieuwe posten toelichten;
v. Dekkingsplan: het definitieve dekkingsplan dient in de eindafrekening te worden aangegeven; sponsoring dient ook hierin te worden meegenomen;
vi. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant (RA of AA).
De accountant neemt niet alleen op wat inkomsten en uitgaven zijn geweest maar ook of betalingen daadwerkelijk zijn verricht, en de uiteindelijke dekking van de productiekosten.
Indien geen vereiste; volstaat een getekende verklaring van de producent dat de eindafrekening conform de werkelijkheid is opgesteld en alle inkomsten- en uitgaven zijn opgenomen en tevens uitgaven zijn betaald.
NB. CoBO kan het controledossier en de opdrachtbevestiging opvragen.

g. De volgende productiekosten komen in ieder geval niet in aanmerking voor financiering. Deze opsomming is indicatief en niet limitatief.

i. Kosten die al (eerder) zijn gefinancierd;

ii. Interne kosten welke meer bedragen dan het forfaitaire bedrag in de begroting;

iii. Kosten die niet kwalificeren omdat de factuur niet voldoet aan de eisen die de Belastingdienst aan een factuur stelt. Daarbij ook vermelding van de juiste entiteit en productietitel als voorwaarde;

iv. Stelposten;

v. Boetes;

vi. Sales- en marketingkosten (alleen in overleg met en na goedkeuring CoBO)

vii. Reis- en verblijfkosten m.b.t. festivals;

viii. Overhead kosten zoals bedrijfs(aansprakelijkheids)verzekeringen;

ix. Kosten die niets te maken hebben met de productie en abusievelijk in de afrekening zijn terechtgekomen;

x. Kosten die willens en wetens zijn opgevoerd en niets met de productie van doen hebben;

xi. Kosten die middels een valse factuur in de afrekening zijn opgevoerd;

xii. Kosten die niet in redelijkheid vallen onder wat verwacht kan worden op basis van fatsoen, algemene kennis, etc.

5. Definities

Accountantsrapport: Controleverklaring van een accountant (RA of AA) bij de afrekening van een project.
Administratie: Alle gegevens over de productie vastgelegd op papier en/of in digitale vorm. Hieraan ten grondslag ligt het vereiste dat de Productiemaatschappij een deugdelijke administratie dient te voeren die op detailniveau aansluit op de door CoBO goedgekeurde begroting. Alle gemaakte kosten en ontvangen bijdragen voor de productie moeten op de juiste begrotingsposten en juiste productie geboekt worden. Van alle ontvangsten en uitgaven dienen deugdelijke bewijsstukken aanwezig te zijn, waaruit de aard, omvang, datum en adres van geleverde goederen c.q. verrichte diensten duidelijk blijken.
Budget: som van de totale begrote productie- en/of ontwikkelingskosten met bijbehorende financiering.
Begroting: de gedetailleerde financiële onderbouwing van de kosten van een productie en/of ontwikkeling.
Deferment: eigen investering van de producent en/of regisseur, die zal worden vergoed uit de eventuele opbrengsten uit exploitatie van de productie. Hieronder valt niet een (slate) bijdrage van MEDIA/EU, revolving middelen van het Filmfonds en Abraham Tuschinski Fonds;
Dekkingsplan/financieringsplan: optelling van alle investeringen (inbegrepen zijn deferments, sponsoring, presales etc) die tezamen de dekking van de totale kosten van de productie vormen (inclusief ontwikkeling).
Distributeur: een rechtspersoon die op continue basis bedrijfsactiviteiten ontplooit met als hoofddoel de distributie en exploitatie van filmproducties in de Nederlandse bioscoop en via andere distributie kanalen.
Documentairescript: de inhoudelijke opzet voor een documentaire met daarin opgenomen de visie van de regisseur op het onderwerp, de stijl, de vorm en de ontwikkeling binnen de vertelling;
Doorbelastingen: is een doorberekening van kosten voor een dienst of goed van een gelieerd bedrijf of eigen productiemaatschappij.
Eindafrekening: geeft een juist, volledig en actueel beeld van alle bestedingen en inkomsten/financiering, inclusief buitenlandse kosten van de betreffende productie.
Factuur: Digitale of papieren weergave van een betalingsverzoek, waarbij is voldaan aan de eisen van de Belastingdienst. Vermelding van werkzaamheden of product, dag- of stuksbedrag met datum van verrichting en de titel van de productie zijn ook vereist.
Financieringskosten: kosten, die gemaakt worden voor het verwerven van investeringen vanuit de markt via particulieren of bedrijven inclusief commissies. Deze kosten komen niet in aanmerking voor vergoeding.
Gelieerde onderneming: een onderneming die verbonden is aan een andere onderneming. Met verbonden wordt hier niet alleen bedoeld dat de onderneming geheel of gedeeltelijk in eigendom is van een andere onderneming, zoals bijvoorbeeld een moeder- en dochteronderneming, of holding/beheersconstructie, maar ook een andere BV van dezelfde producent of een onderneming van een familielid of levenspartner.
Gelieerd persoon: medewerker(s), partner(s), familie, vrienden.
Interne kosten: alle in de begroting en in de eindafrekening opgevoerde eigen kantoorkosten, eigen materiaal en salariskosten van medewerkers in loondienst van de producent of daaraan gelieerde rechtspersonen en/of coproductiepartners met betrekking tot de productie. Ook vaste inhuurmedewerkers worden onder interne kosten begrepen indien meer dan 2 jaar werkzaam bij de producent en zij factureren of worden betaald via bijvoorbeeld Payroll.
Impact: Producties waarin een specifiek thema belicht wordt, die de kracht hebben om naast openbaarmaking op televisie een tweede leven te leiden. Te denken valt aan een educatief, maatschappelijk of cultureel circuit.
Impactkosten: Kosten die verder reiken dan de traditionele distributie- en publiciteitskosten van een productie.
Marketingkosten: kosten die verkoop van de productie bevordert; waaronder maar niet beperkt tot trailer, videoclip, EPK, posterontwerp,
Onderschrijding/overschrijding: is het geheel van meer/minder uitgeven aan posten ten opzichte van deze posten in de begroting. Overschrijding is het risico van de producent. In het geval van onderschrijding deelt CoBO voor zijn aandeel mee in die niet bestede gelden. Slechts in het geval van ernstige calamiteiten kan, in overleg met omroep en eventueel andere financiers een uitzondering gemaakt worden.
Ontwikkelingskosten: Alle kosten die gemaakt worden tijdens de ontwikkeling van de productie tot aan de preproductie. Het omvat kosten voor boekrechten, treatment, filmplan/scenario/storybook, (beeld)research, coaching, locatiescouting, casting en proefopnamen. Hieronder vallen niet; de kosten voor het verfraaiend opmaken van een aanvraag, het vinden van financiering en coproducenten en het bezoeken van professionalmarkets.
Opbrengsten: Alle inkomsten uit de wereldwijde exploitatie van de productie (inclusief merchandising, uitgezonderd prijzengeld).
Overhead: de vaste en variabele kosten van de aanvrager of diens coproductiepartner(s) samenhangend met de reguliere bedrijfsvoering en niet met de desbetreffende productie, uitgedrukt in een percentage van de productiekosten.
Onvoorzien: de begrotingspost ter dekking van de onverwachte en op voorhand niet te begroten kosten van een productie.
Pauschal/lumpsum: alleen op basis van een overeenkomst een totaalbedrag/vergoeding voor bepaalde werkzaamheden.
Productiecoach/adviseur: een in productie gespecialiseerde en ervaren deskundige.
Producersfee: het totaal aan honoraria en vergoedingen voor de producent(en) en eventuele co-producent(en) op een productie, uitgedrukt in een percentage van de productiekosten.
Productiekosten: de kosten gemoeid met de realisering van de productie, inclusief ontwikkeling. Hierbuiten vallen de sales- en distributiekosten tenzij wordt afgesproken dat deze mogen worden meegenomen in de productiekosten.
Recoupmentschema: schema waarin de wijze van terugbetalen aan de financiers van een productie in het geval van opbrengsten is geregeld. Onderdeel van het contract met CoBO
Reiskostenvergoeding: Bij reizen met eigen vervoer hanteert CoBO een kilometervergoeding van
€ 0,33; mits een deugdelijke rittenadministratie is bijgehouden.
Sales agent: brengt de productie onder de aandacht van de juiste doelgroepen zoals internationale festivalprogrammeurs, distributeurs en de pers met als uiteindelijk doel: verkoop aan een buitenlandse koper die de productie openbaar zal maken in welke vorm dan ook.
Scriptcoach/adviseur: een op scenariogebied gespecialiseerde en ervaren deskundige.
Sponsorbijdrage:bijdrage in natura of in betaling (meestal in ruil voor naamsvermelding en/of productplacement).

Versie 21mrt2023

Financieel en productioneel reglement CoBO Versie 21 maart 2023 (pdf)