Richtlijn voorbereidingsdagen documentaire-regisseurs

Per 1 september 2018 treedt een nieuwe financiële richtlijn van het CoBO, Filmfonds, NPO-fonds en de NPO in werking.

De maatregel is gericht op de financiering van de voorbereidingstijd voor regisseurs in de productiefase en is van toepassing op alle productiebegrotingen van documentaires die vanaf 1 september ter beoordeling worden voorgelegd aan één dan wel meerdere van bovengenoemde financiers, dan wel betrokken publieke omroepen. Daarmee wordt geborgd dat regisseurs van documentaires tot op zekere hoogte gehonoreerd worden voor de voorbereidende werkzaamheden die samenhangen met de draai- en montagedagen. De maatregel zal onderdeel uitmaken van de financiële kaders van de fondsen en geldt in beginsel voor een jaar waarna op basis van de behaalde resultaten besloten zal worden of het wordt gecontinueerd.

De volgende uitgangspunten zijn van toepassing:

  • In de productiebegroting van documentaires wordt, als onderdeel van de totale regievergoeding, op inzichtelijke wijze zowel een separate post voor de voorbereiding van draaidagen als een separate post voor de voorbereiding van montagedagen (exclusief nabewerking) opgenomen.
  • De posten hebben betrekking op de voorbereidende werkzaamheden die nog moeten plaatsvinden in het kader van de productiefase.
  • De post voorbereidende werkzaamheden van de regisseur staat in redelijke relatie tot de aard en omvang van de productie en bedraagt maximaal 25% van de begrote draai- en montagedagen voor regie.
  • De post voorbereidende werkzaamheden staat los van de eventueel benodigde researchwerkzaamheden van de regisseur in de productiefase, waarbij deze laatste werkzaamheden in de toelichting op de begroting nader worden omschreven.
  • In de berekening van de opslagen voor producers fee, overhead en onvoorzien worden de begrote kosten voor voorbereiding van de regisseur meegenomen.
  • Bij volledige financiering van de productie worden de eerdere werkzaamheden samenhangend met de research dan wel ontwikkeling van het documentaire filmplan niet in mindering gebracht op de begrote voorbereidingstijd van de regisseur.