OVERWEGINGEN
De basisgelden van CoBO zijn afkomstig uit opbrengsten van de verspreiding van NPO1, 2 en 3 in België en Duitsland aangevuld met gelden afkomstig van OCW. Om de statutaire doelen van CoBO te realiseren participeert CoBO financieel in producties.

De verwachtingen die CoBO heeft over de manier waarop ontvangers van gelden omgaan met deze middelen wenst CoBO te beschrijven in dit statuut.

De gelden die CoBO verstrekt zijn aan te merken als gelieerd aan de middelen van de publieke omroep. Daarom wil CoBO aanhaken bij de opdracht tot doelmatigheid die de Mediawet de publieke omroep oplegt.


NORMEN EN WAARDEN

Het semipublieke karakter van de middelen van CoBO dwingt af dat deze met zorg moeten worden behandeld, zowel door CoBO als door de ontvanger.
De gelden die CoBO beschikbaar stelt als (risicodragende) bijdrage dienen door de ontvanger op een correcte wijze te worden behandeld, uitgegeven en verantwoord. Door het aanvaarden van de bijdrage van CoBO verplicht de ontvanger om zich conform het NBW als een “goed huisvader” te gedragen. Iemand die zorgvuldig omgaat met de verstrekte gelden. Integriteit is hierbij een belangrijk onderwerp.
De Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021 geeft houvast voor wat betreft het onderwerp integer handelen: “Integer handelen kenmerkt zich door betrouwbaarheid, dienstbaarheid, functionaliteit, onafhankelijkheid, openheid en zorgvuldigheid.”

Van ontvangers van gelden van CoBO wordt ook nog professionaliteit op productioneel en financieel vlak én een open en heldere communicatie verwacht. CoBO dient als partner regelmatig op de hoogte te worden gehouden van het verloop zowel financieel als productioneel.

In het financieel en  productioneel reglement behorende bij deze normen is een uitwerking beschreven hoe dit in de praktijk werkt. CoBO is zich ervan bewust dat niet alle zich mogelijk voordoende situaties kunnen worden afgedekt met een reglement. In voorkomende gevallen zal CoBO teruggrijpen op dat wat redelijk is.

CoBO gaat ervan uit dat de ontvanger naast specifieke wet- en regelgeving (en contractuele voorwaarden), gehouden is dat te doen of te laten wat in redelijkheid verwacht kan worden op basis van fatsoen, moraal, algemene kennis etc.
Het handhaven van algemene en professionele sociale en ethische normen en waarden, ook bij druk van buitenaf om hiervan af te wijken is vanzelfsprekend.

Statutair heeft CoBO de opdracht prijsopdrijving tegen te gaan en verwacht dat producties efficiënt worden georganiseerd. Uitgangspunt is hierbij niet dat zo goedkoop mogelijk wordt gewerkt. CoBO zal de kosten daarom altijd beoordelen met in het achterhoofd de prijzen van vergelijkbare producties. Ook zal CoBO op een juiste toepassing van opslagen en percentages toezien, zodat niet tekort wordt gedaan aan de met de sector gemaakte afspraken. Fair Pay wordt door CoBO als gegeven gezien, evenals een goed werkklimaat voor medewerkers aan een productie.

Versie 21mrt2023

Normenstatuut CoBO Versie 21 maart 2023 (pdf)