Cookies en uw privacy

Cookies op de websites van CoBO

Wij plaatsen Analytische cookies waarmee wij het gebruik van onze websites kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens!

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten met behulp van de software van Google Analytics hoeveel bezoekers er op onze websites komen en welke onderdelen van de websites het meest bekeken worden. Hiervoor gebruiken wij cookies. CoBO gebruikt geen andere analytische diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de websites zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Deze statistieken en overige rapportages kunnen wij echter niet herleiden tot personen zodat uw privacy niet in het geding is.

Wij gebruiken cookies voor:

  • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
  • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
  • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze websites bezoekt
  • het beoordelen welke delen van onze websites aanpassing behoeven
  • het optimaliseren van de websites

En dit alles zonder dat dit te herleiden is naar personen.