Bijdragen

Het functioneren van CoBO

Jaarlijks wordt het beschikbare contingent voor de omroepen uit binnenkomende auteursrechtelijke vergoedingen vastgesteld door het Bestuur. Dit bedrag wordt toegewezen aan de individuele omroepen, uitgaande van in het Zendtijdbesluit regulier toegewezen zendtijd, waarbij het uiteindelijk in enig jaar door een omroep verzorgde aantal televisie-uren buiten beschouwing wordt gelaten.

Iedere omroep krijgt op deze manier de beschikking over een eigen contingent. In het geval een productie die binnen de richtlijnen van CoBO valt door twee omroepen of meer wordt aangegaan, kunnen zij de bijdrage van CoBO onderling verdelen. Een omroep kan toestemming geven aan een andere omroep om een aanvraag te doen ten laste van het contingent van eerstgenoemde.

Werkwijze CoBO

Alleen een Nederlandse landelijke publieke omroep kan een aanvraag doen bij CoBO.

Onder omroep wordt verstaan een landelijke publieke media-instelling, conform de Mediawet. Iedere filmproducent, instelling op het gebied der podiumkunsten, de VRT, of Duitse publieke omroep, kan één of meer omroepen benaderen, teneinde te komen tot een coproductie.

Omroepen kunnen ook zelf het initiatief nemen tot het aangaan van een coproductie. Het bestuursbesluit wordt meegedeeld aan de omroep.

Indien bestuur een positief besluit heeft genomen over een CoBO-bijdrage is de volgende stap om alle relevante contracten, distributiegarantie en alle financiële garanties van het project en de overeenkomst tussen zendgemachtigde en filmproducent, VRT, Duitse publieke omroep of instelling op het gebied van de podiumkunsten, aan CoBO te overleggen en te laten goedkeuren. Eveneens dient de laatste versie van de begroting te worden goedgekeurd. Dan wordt als regel een overeenkomst tussen CoBO, de omroep en eventueel de producent opgesteld.

Uitbetaling geschiedt in termijnenDe bijdrage van CoBO is een risicodragende bijdrage die moet worden terugbetaald in het geval er opbrengsten zijn.

Nadere explicatie van door CoBO te hanteren regels

Onder coproductieproject wordt verstaan een samenwerkingsverband tussen omroep en de coproducent, waarin de omroep naast financiële inbreng ook de aard, inhoud of vormgeving van de audiovisuele productie meebepaalt. De omroep zal een daarmee in verband staande personele of andersoortige inbreng moeten aantonen. Uit die inbreng moet blijken van de hierboven genoemde actieve rol van de zijde van de omroep. De coproducent zal eveneens een actieve inbreng moeten hebben in de productie.

Een bijdrage zal bestaan uit een maximum van 20% van het productiebudget met een maximum van €180.000

Uitzonderingen op de regel

Voor een bijdrage komen in elk geval NIET in aanmerking:

  • Reeds uitgezonden programma’s
  • Programma’s waarvan de opnamen reeds zijn gestart. Hierop kan slechts een uitzondering worden gemaakt indien een klein onderdeel van de productie door omstandigheden toch moet worden opgenomen. Als voorbeeld de 100-jarige getuige die als enige nog verslag kan doen van een voor de productie relevante gebeurtenis, die uiteindelijk niet meer dan 10 minuten van de totale productie beslaat.