Speelfilm


Speelfilmbeleid

Met het bedrag van € 4.000.000 ondersteunt het CoBO de productie van 16 films per jaar, dat is gemiddeld € 250.000 per film. De verdeling is niet gebaseerd op inhoudelijke criteria maar enerzijds op productiebudgetten en anderzijds op de mate van Nederlandse inbreng in de filmproducties. Onder de vlag van de Raad van Bestuur draagt het bureau van dit fonds zorg voor het besluitvormingstraject van plan tot beslissing.

Onder meer de volgende kostenposten maken (niet uitputtend) geen onderdeel uit van het budget waarover CoBO zijn bijdrage berekend:
– P&A kosten
– FPN-contributie opgenomen onder de overhead, overhead is gemaximaliseerd op 7%
– kosten voor making of
– kosten voor consultant marketing strategy
– kosten voor audit/controlling Production Incentive van het Nederlands Filmfonds
– de financierings- en oprichtingskosten van equity  en tax incentives.

De verdeelsleutel kent een primaire weging (budget) en een secundaire weging (mate Nederlands product):

Een percentage van het productiebudget waarbij voor kleinere producties een hoger percentage geldt:
Tot € 1 mln.                          20,0 %
Van € 1 mln. tot € 2 mln.    15,0 %
Van € 2 mln. tot € 3 mln.    12,5 %
Van € 3 mln. tot € 4 mln.    10,0 %
Van € 4 mln. tot € 5 mln.      7,5 %
Van € 5 mln. en hoger           6,5 % met een maximum van € 400.000

Omvang Nederlandse inbreng:
a. Minimaal 50% Nederlands gesproken   30%
b. Producent is Nederlands                         22% *
c. Nederlands gegeven                                 15%
d. Nederlandse regisseur                             12%
e. Nederlandse scenarioschrijver                 7%
f. Nederlandse hoofdrol                                 7%
g. Twee andere Nederlandse rollen             7%
Totaal                                                            100%

* ingeval van een buitenlandse hoofdproducent: 7% (minus 15%) | ingeval buitenlandse coproducent: 15% (minus 7%)

Het totaal van alle toe te kennen bijdragen zal afwijken van het totaal beschikbare bedrag van € 4.000.000. Een overschot in enig jaar zal toegevoegd worden aan het te besteden bedrag in het komend jaar, een tekort wordt in mindering gebracht op het te besteden bedrag in het komend jaar. Mocht blijken dat de schommelingen cumulatief een bedrag van € 1.000.000 overschrijden, dan zal de verdeelsleutel aangepast worden waarbij een eventueel tekort in twee jaar zal worden ingelopen.